Narodil sa v rodine veľkoobchodníka Štefana Kabinu. Po úspešnom dokončení vyššieho gymnázia pokračoval v nasledujúcom štúdiu na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Jeho vzdelanie nasmerovalo kariéru do štátnej a lesnej uhorskej služby, v ktorej pôsobil od roku 1885. V týchto štruktúrach sa riadili najdôležitejšie činnosti obnovovania a pestovania samotných lesov, čím sa malo dosiahnuť rentabilné lesné hospodárstvo v krajine. V rámci svojej práce navštívil vzdialené miesta a krajiny, v ktorých sa zoznamoval s miestnymi postupmi v riadení lesov. Po ich absolvovaní boli usporiadané prednášky pre verejnosť a pre študentov lesníckych škôl. Jednou z takto navštívených krajín bola aj exotická Brazília. Svojou prácou sa zaslúžil o zisk titulu ministerského radcu, ktorý mu udelil maďarský minister pôdohospodárstva výnosom nariadenia č. 876/1918 z 31. 12. 1918. Už vtedy československé úrady tento titul akceptovali a on sám ho aj používal. Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie priniesol do jeho súkromného života aj nezhody s manželkou. Po vzniku Československej republiky sa totiž odmietol s ňou a ich tromi dcérami vrátiť do Budapešti. Do svojej smrti žil v Banskej Bystrici, kde aj zomrel a je pochovaný na rímskokatolíckom cintoríne.