Na tejto stránke nájdete kompletný zoznam a podrobný popis všetkých pamätihodností, ktoré boli zapísané do evidencie pamätihodností mesta Banská Bystrica, od roku 2011 až po súčasnosť. V zmysle § 5 ods. 6 VZN č. 4/2010 mesta Banská Bystrica o evidencii pamätihodností Komisia pre pamätihodnosti mesta posudzuje návrhy na zápis, zmenu a zrušenie zápisu do evidencie z odborného a vecného hľadiska a na základe jej stanovísk sa návrhy na zápis, zmenu alebo zrušenie zápisu do evidencie predkladajú na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici, ktoré rozhoduje o prijatí resp.neprijatí návrhu na zápis, zmenu a zrušenie zápisu do evidencie pamätihodností mesta Banská Bystrica.

Spracovatelia popisov pamätihodností:
PhDr. Marianna Bárdiová, PhDr. Marian Bovan, PhDr. Filipo Glocko, PhDr. Igor Graus, PhD., PhDr. Roman Hradecký; Ing. Ján Kollár, Ing. Mgr. Pavol Katreniak, Ing. arch. Hana Kasová, Mgr. Vladimír Klemanič, RNDr. Elena Martincová, Ing. Ján Mičovský, CSc., Andrej Predajniansky, PhDr. Vladimír Sklenka, PhD. a JUDr. Jakub Šišovský

Fotografie:
Jaroslav Čunderlík, Ladislav Kaboš, Vladimír Veverka

Archívne materiály poskytli:
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Štátny archív, pobočka Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Štátne lesy, a.s. v Banskej Bystrici, Občianske združenie Slovenské centrum pre tradičnú kultúru v Bratislave, Slovenské národné divadlo Bratislava, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Banská Bystrica, Slovenská národná galéria v Bratislave, Banskobystrický spolok okrášľovací, Ochranné a Dokumentačné centrum Sásová Banská Bystrica a súkromné archívy Jána Baláža,Kláry Kubičkovej, Pavla Katreniaka, Jozefa Kubiša, Pavla Bakossa